JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2017-02-24

Fråga om tillämpningen av 5 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144). (Mål nr 5385-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3687-16).

2017-02-22

Fråga om en kommuns beslut att fastställa ersättningsnivåer enligt skollagen till fristående gymnasieskolor får överklagas av huvudman för en fristående gymnasieskola genom förvaltningsbesvär när beslutet inte riktar sig särskilt till den aktuella skolan. (Mål nr 5998-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1218-16).

2017-01-25

Fråga om det strider mot skollagens bestämmelser om organisationen av skolverksamhet och särskilda undervisningsgrupper att en kommun inrättar och bedriver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. (Mål nr 3086-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3481-15).

2017-01-23

Fråga om en utlänning måste ha ett uppehållstillstånd med en giltighetstid om minst ett år för att villkoren för folkbokföring ska anses uppfyllda. (Mål nr 3113-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2606-15).

2017-01-11

Fråga om Kriminalvårdens ställningstagande till när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission är ett överklagbart beslut. (Mål nr 4333-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1583-16).

2016-11-11

Frågan i målen gäller förutsättningarna för att meddela en intygsgivare enligt bostadsrättslagen varning. (Mål nr 340-16 och 341-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1963-14 och 3436-14).

2016-10-31

Fråga i målet som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett krav som ställs i en länsstyrelses föreskrifter om statsbidrag ryms inom styrelsens befogenhet enligt förordning att meddela verkställighetsföreskrifter. (Mål nr 2819-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3152-15)

2016-10-27

Fråga om en kommuns beslut att fastställa ersättningsnivåer enligt skollagen till bl.a. förskolor får överklagas av huvudman för en förskola genom förvaltningsbesvär när beslutet inte riktar sig särskilt till den aktuella förskolan. (Mål nr 1147-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3337-14)

2016-10-13

Fråga om det funnits förutsättningar för förvaltningsrätten att i ett partiellt avgörande pröva om Läkemedelsverkets beslut om godkännande av försäljning av läkemedel strider mot 4 kap. 6 och 9 §§ läkemedelslagen. (Mål nr 3882-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3885-16)

2016-06-27

Fråga om under vilka omständigheter en förtroendevald kan vägras ersättning för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner med hänvisning till att uppdraget fullgörs på heltid eller betydande del av heltid. (Mål nr 4176-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 151-15)

2016-06-16

Fråga om fondbestämmelser kan anses vara skäliga när fondens innehav av överlåtbara värdepapper vid förvärvstidpunkten motsvarar i lagen angivna maximigränser. (Mål nr 4063-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3204-14)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Övriga mål

Vad är RSS?