JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2017-05-09

Fråga om en vuxen studerande som bedriver studier utomlands men vistas i Sverige under ledigheterna ska anses ha sin egentliga hemvist utom landet och därmed avregistreras från folkbokföringen. (Mål nr 5750-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4202-16).

2017-04-28

Fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till annat målskjutningsvapen än enhandsvapen, helautomatiskt vapen eller effektbegränsade vapen. (Mål nr 6802-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1802-16).

2017-04-07

Frågan om vad som krävs för att uppfylla kravet på att en kreditprövning enligt 12 § konsumentkreditlagen ska vara grundad på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. (Mål nr 5868-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 529-16).

2017-02-24

Fråga om tillämpningen av 5 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144). (Mål nr 5385-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3687-16).

2017-02-22

Fråga om en kommuns beslut att fastställa ersättningsnivåer enligt skollagen till fristående gymnasieskolor får överklagas av huvudman för en fristående gymnasieskola genom förvaltningsbesvär när beslutet inte riktar sig särskilt till den aktuella skolan. (Mål nr 5998-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1218-16).

2017-01-25

Fråga om det strider mot skollagens bestämmelser om organisationen av skolverksamhet och särskilda undervisningsgrupper att en kommun inrättar och bedriver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. (Mål nr 3086-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3481-15).

2017-01-23

Fråga om en utlänning måste ha ett uppehållstillstånd med en giltighetstid om minst ett år för att villkoren för folkbokföring ska anses uppfyllda. (Mål nr 3113-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2606-15).

2017-01-11

Fråga om Kriminalvårdens ställningstagande till när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission är ett överklagbart beslut. (Mål nr 4333-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1583-16).

2016-10-27

Fråga om en kommuns beslut att fastställa ersättningsnivåer enligt skollagen till bl.a. förskolor får överklagas av huvudman för en förskola genom förvaltningsbesvär när beslutet inte riktar sig särskilt till den aktuella förskolan. (Mål nr 1147-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3337-14)

2016-10-13

Fråga om det funnits förutsättningar för förvaltningsrätten att i ett partiellt avgörande pröva om Läkemedelsverkets beslut om godkännande av försäljning av läkemedel strider mot 4 kap. 6 och 9 §§ läkemedelslagen. (Mål nr 3882-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3885-16)

2016-06-27

Fråga om under vilka omständigheter en förtroendevald kan vägras ersättning för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner med hänvisning till att uppdraget fullgörs på heltid eller betydande del av heltid. (Mål nr 4176-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 151-15)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Övriga mål

Vad är RSS?