JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2017-02-13

Fråga om rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att bereda anhörig, som den funktionshindrade är bosatt tillsammans med och som arbetar som dennes personliga assistent, avlösning i omvårdnadsarbetet. (Mål nr 4967-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3436-15 och mål nr 4970-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3437-15).

2016-12-12

Fråga om rätt till fortsatt utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg föreligger under efterskyddstiden för en person som är bosatt i ett annat EU-land. (Mål nr 2679-16 och 2693-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6391-15 och 6351-15).

2016-11-14

Fråga om ett landsting har talerätt i mål rörande ersättning för vårdkostnader enligt lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (Mål nr 4095-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 637-15).

2016-11-03

Fråga om förutsättningarna för att en sökande ska anses ha deltagit i utbildning i den mening som avses i 10 § första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 1477-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3224-14).

2016-10-12

Fråga om hur en fastighet (taxerad som småhusenhet), där den försäkrade bor i ett av två hus, ska påverka den förmögenhetsberäkning som ska göras vid prövningen av rätten till bostadstillägg. (Mål nr 7194-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 256-14)

2016-07-01

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om förutsättningar föreligger för att bidrag enligt förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel ska kunna lämnas för installation av övervakningskamera i ett djurstall (jfr Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6969-15). (Mål nr 6963-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2585-14)

2016-07-01

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om förutsättningar föreligger för att bidrag enligt förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel ska kunna lämnas för inköp av en traktor (jfr Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6963-15). (Mål nr 6969-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1554-14)

2016-06-17

Fråga om en idrottsman har rätt till arbetslöshetsersättning efter avslutad anställning utan hinder av att avtal tecknats om anställning nästkommande säsong. (Mål nr 5125-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6876-14)

2016-05-27

Fråga om ett nytt eller fortsatt försäkringsfall föreligger när den försäkrade åter beviljats sjukersättning efter att under en period inte ansetts ha uppfyllt förutsättningarna för rätt till sådan ersättning. (Mål nr 1850-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3581-15).

2016-04-21

Fråga om behovet av transport till och från fritidsaktiviteter utgör ett sådant annat personligt behov som enligt 9 a § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan grunda rätt till insats enligt 9 § 2 samma lag. (Mål nr 1206-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3184-15).

2015-07-09

Beräkning av ålderspension, fråga om försäkringsperioder som fullgjorts i annat EU-land, med tillämpning av artikel 47.1 d i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 ska tilldelas ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga värdet av de svenska perioderna vid en pro rata-beräkning enligt artikel 46.2 i samma förordning. (Mål nr 4078-14, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2762-13).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?