JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2017-05-12

Socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund; fråga om en patient skulle ha haft rätt att få vård bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige. (Mål nr 647-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1016-15).

2017-04-27

Fråga om förutsättningarna för att en sökande ska anses som företagare enligt 34 § lagen (1997:38) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 6860--6861-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1487--1488-16).

2017-04-20

Fråga om hjälp med sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 682-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3208-16).

2017-04-03

Fråga om föräldrapenning som utbetalats felaktigt ska återbetalas. (Mål nr 3218-16, Kammarrätten i Stockholm mål nr 5669-15)

2017-03-23

Fråga om ett beslut om arbetslöshetsersättning – som innefattar ett fastställande av dagsförtjänst – kan anses ha gått klaganden emot när klaganden endast yrkar att dagsförtjänsten ändras och en ändring av denna inte skulle påverka arbetslöshetsersättningens storlek och – om så är fallet – om ersättning för förvärvsarbete måste ha utgått med viss frekvens under ramtiden för att ingå i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten. (Mål nr 4736-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8040-15).

2017-03-08

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för ändring av beslut enligt 113 kap. 6 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 1425-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 295-15) 

2017-03-08

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för ändring av beslut enligt 113 kap. 3 och 6 §§ socialförsäkringsbalken. (Mål nr 751-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5850-14)

2017-02-23

Fråga om två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid, kan utgöra sådan anställning på deltid som avses i 5 e § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 4417-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1684-15) 

2017-02-13

Fråga om rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att bereda anhörig, som den funktionshindrade är bosatt tillsammans med och som arbetar som dennes personliga assistent, avlösning i omvårdnadsarbetet. (Mål nr 4967-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3436-15 och mål nr 4970-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3437-15).

2016-12-12

Fråga om rätt till fortsatt utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg föreligger under efterskyddstiden för en person som är bosatt i ett annat EU-land. (Mål nr 2679-16 och 2693-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6391-15 och 6351-15).

2016-11-14

Fråga om ett landsting har talerätt i mål rörande ersättning för vårdkostnader enligt lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (Mål nr 4095-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 637-15).

2016-11-03

Fråga om förutsättningarna för att en sökande ska anses ha deltagit i utbildning i den mening som avses i 10 § första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 1477-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3224-14).

2016-10-12

Fråga om hur en fastighet (taxerad som småhusenhet), där den försäkrade bor i ett av två hus, ska påverka den förmögenhetsberäkning som ska göras vid prövningen av rätten till bostadstillägg. (Mål nr 7194-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 256-14)

2016-05-27

Fråga om ett nytt eller fortsatt försäkringsfall föreligger när den försäkrade åter beviljats sjukersättning efter att under en period inte ansetts ha uppfyllt förutsättningarna för rätt till sådan ersättning. (Mål nr 1850-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3581-15).

2016-04-21

Fråga om behovet av transport till och från fritidsaktiviteter utgör ett sådant annat personligt behov som enligt 9 a § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan grunda rätt till insats enligt 9 § 2 samma lag. (Mål nr 1206-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3184-15).

2015-07-09

Beräkning av ålderspension, fråga om försäkringsperioder som fullgjorts i annat EU-land, med tillämpning av artikel 47.1 d i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 ska tilldelas ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga värdet av de svenska perioderna vid en pro rata-beräkning enligt artikel 46.2 i samma förordning. (Mål nr 4078-14, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2762-13).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?