JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur bestämmelsen i 41 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska förstås såvitt gäller ”den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska lämnas.” (Mål nr 6432-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 927-16 samt mål nr 6715-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2853-16)