JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

 

Telefon: 08-561 676 00

E-post: hogstaforvaltningsdomstolen
@dom.se

Kontaktformulär och mer kontaktinformation

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2017 ref. 41
En lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet har inte påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 278-17)

HFD 2017 ref. 40
Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering. (Mål nr 5206-16)

HFD 2017 ref. 39
Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder. (Mål nr 4239-16)

HFD 2017 ref. 38
Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III). Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 5545--5547-16)

HFD 2017 ref. 37
Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut. (Mål nr 4333-16)