JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Kontaktinformation

Öppettider
Måndag - fredag
kl. 8.00 - 16.30

Telefon: 08-561 676 00

E-post: hogstaforvaltningsdomstolen
@dom.se

Mer kontaktinformation

Överklagande och prövningstillstånd

 

Högsta förvaltningsdomstolen får in ungefär 8 000 ansökningar om prövningstillstånd per år. Endast cirka två procent av dem får prövningstillstånd. Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas. Kammarrättens avgörande är då det som ska gälla.

Ur HFD:s årsbok

HFD 2016 ref. 60
En likvidators betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar har i visst fall satts ned med hänvisning till proportionalitetsprincipen. (Mål nr 2680-15)

HFD 2016 ref. 59
Fråga om ett visst beslut av en myndighet utgör ett normbeslut eller ett förvaltningsbeslut i ett enskilt fall. (Mål nr 191-15)

HFD 2016 ref. 58
En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen. (Mål nr 3020-15)

HFD 2016 ref. 57
En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att tillämpningsområdet för artikel 17 i avtalet utvidgats har inte beaktats vid tolkningen av ett dessförinnan ingånget skatteavtal. (Mål nr 3960-14)

HFD 2016 ref. 56
En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet på kvällen. (Mål nr 2391-15)

Hittade du det du sökte?

Vi vill utveckla vår webbplats. Ditt svar hjälper oss att bli bättre.