JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2011-12-23

Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och därför skönsbeskattats och påförts skattetillägg. Att en tidigare komplementär i bolaget upphört att vara komplementär vid beslutstillfället har inte hindrat att hon vid tillämpning av lagen om handelsbolag och enkla bolag ansetts betalningsansvarig för skattetillägget.

2011-12-16

Ett investmentföretag som fört över sin värdepappersportfölj till en investeringsfond har ansetts inte längre vara ett investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-12-06

Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person som fått fastigheten i gåva återföra motsvarande belopp när fastigheten avyttras. Inkomsttaxering 2004.

2011-12-05

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-12-02

Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har vid tillämpning av lagen om skatt på avfall ansetts använt för driften av anläggningen. Förhandsbesked angående avfallsskatt.

2011-12-01

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-11-30

Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-11-22

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-11-22

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-11-17

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-11-09

Ett aktiebolag förvärvar fastigheter som utgör lagertillgångar på villkor som enligt praxis innebär att bolaget träder in i överlåtarens skattemässiga situation. Att fastigheterna i bolagets räkenskaper tas upp till ett högre värde än det skattemässiga värdet innebär inte att bolaget ska beskattas för skillnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-10-28

Mottagare av andelskraft har medgetts avdrag för s.k. uttagningskostnader avseende kraftanläggningens drift. Inkomsttaxering 1999–2001.

2011-10-28

Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-10-28

Om återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen utgör skattepliktig intäkt.

2011-10-28

Frågan i målet är om återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen utgör skattepliktig intäkt.

2011-10-25

Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-10-25

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-10-25

Schablonintäkt har ansetts kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänför sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-10-25

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-10-24

Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när avsikten redan vid förvärvet varit att kort tid därefter riva byggnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-10-21

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-10-10

Frågan i målet är om tillhandahållanden av garantigivningstjänster i samband med aktieemissioner är undantagna från skatteplikt
(jfr EU-domstolens dom i mål C-540/09).

2011-09-15

Borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd i mål om återköp av pensionsförsäkring.

2011-09-14

Förhandsbesked angående tobaksskatt.

2011-09-14

Förhandsbesked angående tobaksskatt.

2011-09-09

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-09-09

Förhandsbesked angående avkastningsskatt på pensionsmedel.

2011-09-09

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-06-28

Förvärvaren av en utmätt pensionsförsäkring har medgetts avdrag för anskaffningskostnaden i takt med att utbetalningarna från försäkringen tas upp till beskattning. Inkomsttaxering 2007.

2011-06-23

Beskattning av båtförmån. Inkomsttaxering 2002–2005.

2011-06-23

Den fråga i målen som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretag ska påföras arbetsgivaravgifter för fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båtar och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet.

2011-06-23

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båt ska grunda förmånsbeskattning och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet.

2011-06-23

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretagsledares möjlighet att disponera företagets båt ska grunda förmånsbeskattning och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet.

2011-06-23

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretag ska påföras arbetsgivaravgifter för fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båt och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet.

2011-06-23

Beskattning av båtförmån. Inkomsttaxering 2005.

2011-06-23

Den fråga i målet som har lett till att Regeringsrätten meddelat prövningstillstånd är om fåmansföretag ska påföras arbetsgivaravgifter för fåmansföretagsledarens möjlighet att disponera företagets båt och – om så är fallet – beräkning av förmånsvärdet.

2011-06-22

Skattskyldighet enligt lagen om alkoholskatt har inte ansetts föreligga för leverans av varor till en mottagare som felaktigt varit registrerad som godkänd upplagshavare.

2011-06-22

Den omständigheten att den skattskyldige återkallat en begäran om omprövning med följd att Skatteverket skrivit av omprövningsärendet har inte ansetts utgöra hinder mot beslut om skattetillägg.

2011-06-21

En person har dömts för att bl.a. ha upprättat osanna fakturor åt några bolag. Hans inkomst av verksamheten har beskattats som tjänsteinkomst. Inkomsttaxering 2007.

2011-06-20

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-06-10

Fråga om ett vinstutdelande livförsäkringsföretags inkomst i form av återbetalda förvaltningsavgifter ska beskattas enligt inkomstskattelagen.

2011-06-10

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-06-10

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-06-08

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-06-08

En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört genom att föras över till någon annan. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-06-07

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-06-01

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-05-30

Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-05-25

Ett åtagande att i samband med en aktieemission förvärva aktier som inte tecknats har ansetts utgöra en från mervärdesskatteplikt undantagen omsättning.

2011-05-25

Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.

2011-05-24

Vid tillämpning av ettårsregeln har en skattskyldig ansetts ha vistats i det land där han haft sin bostad trots att han arbetat i ett annat land. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-05-24

Beviljad resning i mål om inkomsttaxering.

2011-05-24

Förhandsbesked angående inkomsttaxering.

2011-05-24

När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gåvomottagaren beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-05-10

Ansökan om resning i Kammarrätts domar avseende beskattning enligt kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och inkomstskattelagen (1999:1229), samt avvisning av överklagande såsom för sent inkommet.

2011-04-27

En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens förmedling av aktierna i bolaget har undantagits från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2011-04-11

Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på löpande räkning som tillgång har endast beskattats för fakturerade belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-04-08

Fråga om det kan anses som uppenbart oskäligt att påföra tilläggsavgift när trängselskatt har betalats i rätt tid men till fel konto hos Transportstyrelsen.

2011-04-08

Fråga om det kan anses som uppenbart oskäligt att påföra tilläggsavgift när trängselskatt har betalats i rätt tid och till rätt konto hos Transportstyrelsen men fel OCR-nummer har angivits.

2011-04-07

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2011-03-24
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
2011-03-18
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
2011-03-17
Förhandsbesked angående inkomstskatt.
2011-03-16
En domare har inte ansetts jävig att handlägga ett mål rörande inkomsttaxering och skattetillägg enbart på den grunden att han tidigare prövat frågan om anstånd med att betala den aktuella skatten.
2011-03-18
Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jävig har inte ansetts utgöra grund för resning.
2011-03-15
Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett dotterbolag till ett nybildat aktiebolag som ägs av familjemedlemmarna och till viss del av verkställande direktören i dotterbolaget. Fråga om det av bestämmelsen i 23 kap. 11 § första stycket 2 inkomstskattelagen följer att denne inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst med anledning av överlåtelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
2011-02-16
Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting vid lämnande avbidrag till hjälp- och intresseorganisationer.
2011-02-15
Fråga om en värdeöverföring i form av en inbetalning från dotterföretag, som i bolaget redovisats som inte resultatpåverkande, är en skattepliktig intäkt i bolaget.
2011-02-14
Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
2011-02-03
Återföring av negativ goodwill har ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 2005.

RSS - prenumerera på avgöranden

 RSS-ikon  Skattemål

Vad är RSS?