JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2012-12-21

Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-12-18

Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av VD:s framtida arbetsinsatser i dotterbolaget ska betraktas som s.k. sidovederlag och om aktieägare i det överlåtande bolaget ska beskattas för utdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-12-14

Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdeskattessatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-12-14

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-12-13

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-12-07

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-11-23

Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-11-22

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-21

Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I–III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.

2012-11-21

Fråga om så kallade osanna fakturor förelegat och i så fall konsekvenserna därav beträffande skatter och avgifter.

2012-11-16

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-16

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-16

Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-07

Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering 2005.

2012-11-06

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-06

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-06

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-05

Ett aktiebolag vars tillgångar består uteslutande av aktier i dotterbolag och av fordringar överlåter samtliga sina tillgångar och skulder. Överlåtelsen har ansetts uppfylla villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen att den ska avse bolagets hela näringsverksamhet. Även fråga om skatteflyktslagen är tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-11-05

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-10-25

Det nordiska skatteavtalet har inte ansetts omfatta schablonintäkt på uppskovsbelopp.

2012-10-22

Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt.

2012-10-22

Fråga om det kan anses som uppenbart oskäligt att påföra tilläggsavgift när trängselskatt har betalats i rätt tid men till fel konto hos Transportstyrelsen.

2012-10-18

Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.

2012-10-11

Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående skatteflyktslagens tillämplighet på ett visst förfarande. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-10-10

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-10-09

Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-10-05

Skatteverket har i visst fall inte gjort sannolikt att arbetsgivarens kostnad för en bostadsförmån motsvarat förmånens marknadsvärde och har inte heller presenterat något underlag för att beräkna förmånsvärdet på annat sätt. Det har därför saknats grund för att frångå den värdering av förmånen som den skattskyldige gjort i deklarationerna. Inkomsttaxering 2007 och 2008.

2012-09-24

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-09-21

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-09-21

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-09-18

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-09-13

Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-09-13

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-09-05

Fråga om köp av fakturafordringar utan övertagande av kreditrisk (s.k. oäkta factoring) är en mervärdesskattepliktig tjänst.

2012-09-05

Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar.

2012-09-05

Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar. Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand.

2012-08-30

ROT-avdrag har inte medgetts för uppförande av ett fristående växthus och inte heller för markarbeten utanför fastighetens tomtgräns vid installation av bredband. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-08-28

Ändamålskravet i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål.

2012-08-27

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-08-27

Ett anslag från en stiftelse som på vissa villkor betalats ut för täckande av avdragsgilla utgifter i en ideell förenings näringsverksamhet har ansetts utgöra skattepliktig inkomst. Inkomsttaxering 2006 och 2007.

2012-07-10

När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten på försäkringen sättas ned det beskattningsår då kupongskatten betaldes.

2012-07-09

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-06-20

Fråga om s.k. byggmästarsmitta. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-06-19

Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-06-18

Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss artist som gemensamt tema, har ansetts som omsättning av två separata varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-06-15

Fråga om beräkning av löneunderlag i (delägt) dotterbolag som är kommanditbolag.

2012-06-11

En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen utbildning. Inkomsttaxering 2007.

2012-06-05

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-06-04

Ersättning som avsett att kompensera ett moderbolag för att aktier i ett dotterbolag sjunkit i värde till följd av avtalsbrott har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2005.

2012-06-01

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-31

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-31

Ett bolag har återfört gjorda avsättningar till beskattning vid 1999-2001 års taxeringar trots att bolaget hade vägrats avdrag för dem avsättningsåret. Fråga om bolaget bör beviljas resning för att få taxeringarna omprövade.

2012-05-30

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-29

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-22

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-22

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-05-21

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-21

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-21

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-05-10

Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen från skatteplikt när elen används vid bolagets uthyrning av byggnader. Förhandsbesked angående energiskatt.

2012-05-10

Förhandsbesked angående energiskatt.

2012-05-10

Förhandsbesked angående energiskatt.

2012-04-30

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-04-24

Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt ska tidigare års underskott inte beaktas när de utländska förvärvsinkomsterna bestäms. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-04-04

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-03-30

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-03-27

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-03-26

Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas har inte hindrat att prövningen, utan tillämpning av den lagen, gjorts mot bestämmelserna i inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2007.

2012-03-26

Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas har inte hindrat att prövningen, utan tillämpning av den lagen, gjorts mot bestämmelserna i inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2007.

2012-03-15

Fråga om innebörden av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet i 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2003–2005.

2012-03-15

Artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet har ansetts innefatta ett krav på fysisk närvaro för att arbetet ska anses utfört i den andra staten.

2012-02-28

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-02-28

Beslut av Skatteverket om s.k. generell tredjemansrevision hos bank för att hämta in uppgifter på klientmedelskonton har ansetts oproportionerligt eftersom det saknas effektiva möjligheter att från granskning undanta uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser.

2012-02-23

Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga när ränteuttaget inte stått i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet att deklarera i tid.

2012-02-20

Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-02-20

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-02-10

Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts utgöra livränta vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

2012-02-01

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-01-30

Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2012-01-27

Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning av lån i syfte att undgå ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (Förhandsbesked angående inkomstskatt).

2012-01-27

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-01-20

En person som är anställd som personlig assistent åt sin make har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den funktionshindrade utan hinder av att vederbörande under resan utfört sina sysslor som personlig assistent. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-01-20

En person som är anställd som personlig assistent åt sitt minderåriga barn har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den funktionshindrade utan hinder av att vederbörande under resan utfört sina sysslor som personlig assistent. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2012-01-20

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Skattemål

Vad är RSS?