JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2013-12-16

Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas.

2013-12-12

En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund.

2013-12-04

En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den av kommunen anvisade har ansetts lagligen grundat eftersom skolskjuts till den valda skolan hade medfört en merkostnad för kommunen.

2013-12-04

Om en kommun haft rätt att neka kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven.

2013-11-28

Folkbokföring. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-11-22

Fråga om ledningsprövning för fondbolag.

2013-09-16

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

2013-07-01

Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga.

2013-06-28

En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottslighet i form av bl.a. flera fall av ofredande.

2013-06-20

Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när ett där ådömt fängelsestraff ska verkställas här i landet.

2013-06-11

Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för kostnader och förlust som föranletts av Jordbruksverkets beslut om ingripande enligt växtskyddslagen.

2013-06-11

Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om avgift eller skatt.

2013-06-04

Avvisad talan i mål om anstaltsplacering enligt fängelselagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-05-20

Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen.

2013-05-20

En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butikslokal där allmän kameraövervakning får ske efter anmälan.

2013-05-20

Avvisad talan i mål om behörighet och legitimation för lärare. Återförvisat till förvaltningsrätten.

2013-05-10

Överklagandeförbud avseende prövning av studieresultat enligt studiestödslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-04-29

En tingsrätts beslut om avgift för utlämnande av allmän handling i elektronisk form har ansetts vara ett sådant administrativt beslut som kan överklagas hos Domstolsverket.

2013-04-23

En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn.

2013-04-23

Fråga om en kommuns kostnad för inköp av kläder är av sådant slag att den kan omfattas av kommunens rätt till ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2013-04-23

Fråga om en kommuns kostnader för semesterresa, träningskort och telefonkort är av sådant slag att den kan omfattas av kommunens rätt till ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2013-04-23

Fråga om en kommuns kostnad för inköp av dator är av sådant slag att den kan omfattas av kommunens rätt till ersättning enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2013-03-15

Kulturkalaset i Göteborg har ansetts anordnat i sådant vinstsyfte som enligt ordningslagen är en förutsättning för att skyldighet att ersätta polisen för kostnader för ordningshållning ska föreligga.

2013-03-05

Interimistiskt beslut i mål om färdtjänst. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-02-26

Återställande av försutten tid.

2013-02-21

Intensivövervakning med elektronisk kontroll. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-01-22

När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande till det tidigare beslutet.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Övriga mål

Vad är RSS?