JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2013-12-16

Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning m.m. på grund av kvarvarande sjukdomstillstånd.

2013-12-13

Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder.

2013-12-12

Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med den tid då den försäkrade vistats i skola

2013-11-12

Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

2013-10-21

Fråga om hur jämställdhetsbonus för sambor ska beräknas när gemensam vårdnad registreras först efter det att ena föräldern börjat ta ut föräldrapenning.

2013-10-21

Fråga om hur jämställdhetsbonus för sambor ska beräknas när gemensam vårdnad registreras först efter det att ena föräldern börjat ta ut föräldrapenning.

2013-10-21

Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning.

2013-10-11

Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro.

2013-10-10

Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga.

2013-10-08

Fråga om rätt till sjukersättning

2013-10-03

En person har beviljats prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetslöshetsersättning vid deltidsstudier.

2013-10-02

Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

2013-09-24

Ett ensamkommande flyktingbarn har ansetts ha rätt till efterlevandestöd eftersom det kunde antas att föräldrarna avlidit då de försvunnit under flykt från ett konflikthärjat område.

2013-09-24

Vid fastställande av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon.

2013-09-24

Fråga om hur semesterlön/semesterersättning ska beräknas vid fastställande av livränteunderlaget.

2013-09-24

Fråga om hur semesterlön/semesterersättning ska beräknas vid fastställande av livränteunderlaget.

2013-09-11

Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd för en klagande hindrar inte domstolen att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas beträffande en annan klagandes överklagande av samma underrättsavgörande.

2013-07-11

Assistansersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-07-01

Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.

2013-07-01

Fråga om vilka krav som ska ställas på en bostad med särskild service för barn eller ungdomar för att den enskilde genom insatsen ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.

2013-07-01

Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser.

2013-06-26

I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation.

2013-06-12

Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden.

2013-05-29

Återkrav av sjukersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-05-27

Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som tidigare betalats ut för en del av den retroaktiva perioden skulle göras för den retroaktiva perioden i dess helhet.

2013-05-20

Eftergift av återkrav avseende arbetslöshetsersättning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-05-10

Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer.

2013-04-26

Beräkning av ålderspension. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-03-18

En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning.

2013-03-11

Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts till Försäkringskassan.

2013-02-26

Arbetslöshetsförsäkring. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-02-04

Omprövning av beslut om sjukpenning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-01-10

Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?