JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvångsvårdsmål

Tvångsvårdsmål

2015-11-24

Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.

2015-11-18

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2015-06-23

I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut.

2015-06-18

En snart 17-årig ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom har inte ansetts utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU.

2015-06-17

Fråga om det sätt som en vårdnadshavare agerar på i ärende om upphörande av frivillig vård i familjehem utgör brister i omsorgen.

2015-05-28

Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23).

2015-03-06

Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Tvångsvårdsmål

Vad är RSS?