JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2017-11-15

Fråga om förutsättningarna för en myndighet under regeringen att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling när regeringen gett myndigheten uppgifter som ska utföras inom en snäv tidsram.

2017-11-10

En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen.

2017-07-07

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt.

2017-06-30

En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras.

2017-03-03

Tillstånd till prövning i kammarrätt; offentlig upphandling.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Offentlig upphandling

Vad är RSS?