JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2017

HFD 2017 ref. 74
Fråga om flera avtal som har direktupphandlats ska anses vara av samma slag och värdena av dem därför ska räknas samman vid bedömningen av om beloppsgränsen för när direktupphandling är tillåten har överskridits. (Mål nr 1878-16, 1933-16 och 1934-16)

HFD 2017 ref. 73
Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning även om det utgår annat vederlag för fastigheten än aktier. Anskaffningsvärdet för aktier som förvärvas genom tillskottet påverkas inte heller av sådant vederlag. (Mål nr 1068-17)

HFD 2017 ref. 72
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. (Mål nr 3183-17)

HFD 2017 ref. 71
Fråga om vem som ska bestämma om gravsättningen av en avliden person när denne inte gett uttryck för sin egen vilja i saken. (Mål nr 5385-16)

HFD 2017 ref. 70
Vid beräkning av värdeminskningsavdrag för en byggnad som förvärvas tillsammans med en tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden. (Mål nr 3148-16)

HFD 2017 ref. 69
Bedömningen av om ett utländskt fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart enligt 3 kap. 12 § inkomstskattelagen ska göras för varje period som den skattskyldige tjänstgjort ombord (I). Ett fartyg som huvudsakligen har befunnit sig inom oceanfartsområdet har gått i oceanfart, även om det inte har angjort någon hamn där (II). Ett undersökningsfartyg utgör inte ett EES-handelsfartyg enligt bestämmelserna om sjöinkomstavdrag (I). Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 1553--1554-17)

HFD 2017 ref. 68
Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för befrielse från skattetillägget har hänsyn inte tagits till att skatten för den skattskyldiges bolag skulle ha blivit högre om den oriktiga uppgiften hade godtagits. (Mål nr 2906-16)

HFD 2017 ref. 67
En vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen får inte ge ett ombud till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om den enskilde. (Mål nr 3716-16)

HFD 2017 ref. 66
Beslut av regeringen om att en statlig myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt har inte ansetts berättiga en upphandlande myndighet att underlåta annonsering med stöd av bestämmelsen om synnerlig brådska. (Mål nr 4575-15)

HFD 2017 ref. 65
Försäkringskassan har inte haft rätt att återkräva föräldrapenning som felaktigt lämnats för barn som varit bosatta utomlands när kassan i ett ärende om barnbidrag för samma barn informerats om barnens bosättning. (Mål nr 3218-16)

HFD 2017 ref. 64
Fråga om prövningen av en konsumentkredit grundat sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. (Mål nr 5868-16)

HFD 2017 ref. 63
Ett villkor för att en patient ska ha rätt till ersättning för vård i ett annat land inom EES är att vården ges även i Sverige. Om det av riktlinjer klart framgår att den behandling som patienten har fått inte ges här saknas rätt till ersättning. I andra fall får en prövning göras av om behandlingen kan anses motsvara den vård som patienten har rätt till i Sverige. (Mål nr 647-17)

HFD 2017 ref. 62
En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har eller har haft ett intresse av att till-delas kontrakt i upphandlingen. (Mål nr 4876-16)

HFD 2017 ref. 61
En person som bereds sluten psykiatrisk tvångsvård har under lång tid haft permission från sjukvårdsinrättningen och får behandling i hemmet i form av depåinjektioner av medicin. Den omständigheten att patienten kan förväntas sluta att ta emot behandlingen om tvångsvården upphör, vilket i sin tur kan antas leda till att hennes psykiska tillstånd allvarligt försämras, medför i sig inte att det finns laglig grund för att besluta om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård. (Mål nr 3263-17)

HFD 2017 ref. 60
Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den upphandlande myndigheten bedömts vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs. (Mål nr 1968-17)

HFD 2017 ref. 59
Vid bedömningen enligt 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken av om ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning har ledning hämtats från resningsgrunden i rättegångsbalken om uppenbart lagstridig rättstillämpning. (Mål nr 751-16)

HFD 2017 ref. 58
Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog. (Mål nr 4938--4939-16)

HFD 2017 ref. 57
Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen från det ska tas upp till fem sjättedelar har ansetts utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas. (Mål nr 6322-16)

HFD 2017 ref. 56
En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte ansetts vara näringsbetingat enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 227-17)

HFD 2017 ref. 55
En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. (Mål nr 6860--6861-16)

HFD 2017 ref. 54
Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga. (Mål nr 3544-16)

HFD 2017 ref. 53
Det förhållandet att regeringens beslut kan påverka pågående processer i Mark- och miljööverdomstolen medför inte att rätten till en rättvis rättegång har åsidosatts (I). I ett interimistiskt beslut hade Högsta förvaltningsdomstolen bedömt utgången vara oviss och förordnat att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla (II). Rättsprövning. (Mål nr 6337-15)

HFD 2017 ref. 52
Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan. (Mål nr 3953-16)

HFD 2017 ref. 51
Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. (Mål nr 342--344-16)

HFD 2017 ref. 50
Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. (Mål nr 3086-16)

HFD 2017 ref. 49
En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 1477-16)

HFD 2017 ref. 48
I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med delgivningen, är inte uppfyllt om meddelandet skickas endast till en myndighet eller kommun (II). (Mål nr 2603-16 och 5004-15)

HFD 2017 ref. 47
Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen. (Mål nr 4736-16)

HFD 2017 ref. 46
När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16 och 675-16)

HFD 2017 ref. 45
En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras. (Mål nr 7285-15)

HFD 2017 ref. 44
Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004. (Mål nr 2693-16)

HFD 2017 ref. 43
Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas. (Mål nr 7194-15)

HFD 2017 ref. 42
Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU. (Mål nr 262-17)

HFD 2017 ref. 41
En lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet har inte påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 278-17)

HFD 2017 ref. 40
Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering. (Mål nr 5206-16)

HFD 2017 ref. 39
Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder. (Mål nr 4239-16)

HFD 2017 ref. 38
Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III). Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 5545--5547-16)

HFD 2017 ref. 37
Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut. (Mål nr 4333-16)

HFD 2017 ref. 36
Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken fördelats mellan de olika byggnader som anläggningen betjänar eller hänförts till byggnadsinventarier utan har i sin helhet räknats in i anskaffningsvärdet för byggnaden där den placerats. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 6841-16)

HFD 2017 ref. 35
Ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående skolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman har inte ansetts kunna bli föremål för förvaltningsrättsligt överklagande. (Mål nr 5998-16)

HFD 2017 ref. 34
Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid. (Mål nr 4417-16)

HFD 2017 ref. 33
Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. (Mål nr 1527–1529-16)

HFD 2017 ref. 32
Det förhållandet att giltighetstiden för ett uppehållstillstånd understiger ett år utgör inte hinder mot folkbokföring. (Mål nr 3113-16)

HFD 2017 ref. 31
En sammanföring av flera kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar till en enda, som genomförs på försäkringsbolagets initiativ, har ansetts utgöra en administrativ åtgärd inom ramen för försäkringsförhållandet som inte medför beskattning av den försäkrade. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 5176-16)

HFD 2017 ref. 30
Ett nytt försäkringsfall har ansetts föreligga när den försäkrade, som tidigare fått sjukersättning, åter beviljas sådan ersättning efter att under mellanperioden inte ha uppfyllt förutsättningarna för rätt till sjukersättning. (Mål nr 1850-16)

HFD 2017 ref. 29
Ett ”company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 438-17)

HFD 2017 ref. 28
En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. (Mål nr 4176-15)

HFD 2017 ref. 27
En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans. (Mål nr 1206-16)

HFD 2017 ref. 26
Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag. (Mål nr 3236-16)

HFD 2017 ref. 25
Fråga om tolkning och tillämpning av det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 6608-16)

HFD 2017 ref. 24
Landsting har inte talerätt i mål enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (Mål nr 4095-16)

HFD 2017 ref. 23
Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov. (Mål nr 1893--1895-16)

HFD 2017 ref. 22
Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag. (Mål nr 340-16)

HFD 2017 ref. 21
De krav på tydlighet som ställs på ett föreläggande är väsentligen desamma oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte. (Mål nr 4268-15)

HFD 2017 ref. 20
Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart sam-band med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet. (Mål nr 5311--5312-15)

HFD 2017 ref. 19
Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent. (Mål nr 4063-15)

HFD 2017 ref. 18
Länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift. (Mål nr 2819-16)

HFD 2017 ref. 17
Kapitalvinst vid ett dotterbolags avyttring av teckningsoptioner utgivna av moderbolaget, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, är skattepliktig. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3296-16)

HFD 2017 ref. 16
Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen. (Mål nr 3025-16)

HFD 2017 ref. 15
En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar. (Mål nr 874-16)

HFD 2017 ref. 14
Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungerande marknad, kan marknadsvärdet bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod. (Mål nr 3524-15)

HFD 2017 ref. 13
Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen. (Mål nr 3882-16)

HFD 2017 ref. 12
Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar. (Mål nr 1736-16)

HFD 2017 ref. 11
Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts. (Mål nr 5125-15)

HFD 2017 ref. 10
Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut. (Mål nr 1978-15)

HFD 2017 ref. 9
Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II). (Mål nr 2868-12 och 2847-12)

HFD 2017 ref. 8
Fråga om ersättning som ett bolag erhåller för tjänster som tillhandahålls bolagsägarens tidigare arbetsgivare ska beskattas hos bolagsägaren personligen. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 3826-16)

HFD 2017 ref. 7
Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten. (Mål nr 4716-16)

HFD 2017 ref. 6
Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II). (Mål nr 6963-15 och 6969-15)

HFD 2017 ref. 5
Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt. (Mål nr 1171-16)

HFD 2017 ref. 4
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning. (Mål nr 2310-16)

HFD 2017 ref. 3
En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen. (Mål nr 1615-16)

HFD 2017 ref. 2
Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning. (Mål nr 89-16)

HFD 2017 ref. 1
Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 4163-16)

 
Senast ändrad: 2018-02-26

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet