JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2019-04-12

Finansinspektionen ska ingripa mot den som genom att ha underlåtit att inom föreskriven tid göra en anmälan om egna transaktioner har åsidosatt sina skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen. Fråga om det finns skäl att avstå från ingripande i form av sanktionsavgift och, om det inte finns skäl att avstå från ingripande, hur sanktionsavgiftens storlek ska fastställas (Mål nr 610-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5805-18).

2019-03-21

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3403-16).

2019-03-21

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17).

2019-02-28

Fråga om en fristående grundskola som har begränsat utbildningen till att avse elever med ett omfattande behov av särskilt stöd, får lägga hemkommunens bedömning avseende tilläggsbeloppet för en viss elev till grund för beslutet om eleven ska tas emot vid skolan eller inte (Mål nr 314-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5852-18).

2019-02-26

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft (Mål nr 6726-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5431-18).

2019-02-21

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Frågan om ett utskott i en kommun har överskridit sina befogenheter när det beslutat att godkänna ett avtal om reservation av kommunal mark för en förenings räkning (Mål nr 3425-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 310-18).

2019-02-19

Fråga om giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för s.k. äldre stiftelse (Mål nr 5683-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 781-18).

2019-02-07

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska bestämmas. (Mål nr 5544-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2500-17).

2019-01-25

Fråga om den omständigheten att deltagande i programmet om jobb- och utvecklingsgarantin inte har lett till ett arbete och Arbetsförmedlingen anser sig ha uttömt sina resurser kan utgöra särskilda skäl för att återkalla en anvisning enligt 15 § första stycket 2 förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. (Mål nr 3454-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 546-18).

2019-01-24

Fråga om det i ett ärende om omprövning av ett serveringstillstånd finns anledning att beakta åtgärder som tillståndshavaren vidtagit efter det att ärendet inletts. (Mål nr 6343-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5306-18).

2019-01-23

Fråga om felaktig användning av diagramblad eller förarkort i samband med körning som sträcker sig över midnatt ska behandlas som en eller två överträdelser vid bestämmande av sanktionsavgift (partiellt pt). (Mål nr 7241-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 200-17).

2019-01-09

Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen. (Mål nr 3456--3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667--668-17).

2018-11-30

Fråga om förutsättningarna för att en skada till följd av ett olycksfall på arbetsplatsen kan bedömas som en arbetsskada i den mening som avses i 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 2693-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 232-17).

2018-10-25

Fråga om namnet Ford är olämpligt som förnamn. (Mål nr 3189-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1226-18).

2018-10-25

Fråga om ett namn som består av en enstaka bokstav är olämpligt som förnamn. (Mål nr 4549-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7383-17).

2018-06-26

Fråga om ett beslut att neka statsbidrag som har fattats av Sveriges Riksidrottsförbund kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt 14 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet inte får överklagas. (Mål nr 1266-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5462-17).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Övriga mål

Vad är RSS?