JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2019-02-19

Fråga om giltigheten av ändringsförbehåll i stadgar för s.k. äldre stiftelse (Mål nr 5683-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 781-18).

2019-02-07

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska bestämmas. (Mål nr 5544-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2500-17).

2019-01-25

Fråga om den omständigheten att deltagande i programmet om jobb- och utvecklingsgarantin inte har lett till ett arbete och Arbetsförmedlingen anser sig ha uttömt sina resurser kan utgöra särskilda skäl för att återkalla en anvisning enligt 15 § första stycket 2 förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. (Mål nr 3454-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 546-18).

2019-01-24

Fråga om det i ett ärende om omprövning av ett serveringstillstånd finns anledning att beakta åtgärder som tillståndshavaren vidtagit efter det att ärendet inletts. (Mål nr 6343-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5306-18).

2019-01-23

Fråga om felaktig användning av diagramblad eller förarkort i samband med körning som sträcker sig över midnatt ska behandlas som en eller två överträdelser vid bestämmande av sanktionsavgift (partiellt pt). (Mål nr 7241-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 200-17).

2019-01-09

Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen. (Mål nr 3456--3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667--668-17).

2018-11-30

Fråga om förutsättningarna för att en skada till följd av ett olycksfall på arbetsplatsen kan bedömas som en arbetsskada i den mening som avses i 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 2693-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 232-17).

2018-10-25

Fråga om namnet Ford är olämpligt som förnamn. (Mål nr 3189-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1226-18).

2018-10-25

Fråga om ett namn som består av en enstaka bokstav är olämpligt som förnamn. (Mål nr 4549-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7383-17).

2018-10-01

Fråga om ett beslut om ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning. (Mål nr 17-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2309-15).

2018-06-26

Fråga om ett beslut att neka statsbidrag som har fattats av Sveriges Riksidrottsförbund kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt 14 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet inte får överklagas. (Mål nr 1266-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5462-17).

2018-06-21

Fråga om varning kan meddelas en legitimerad lärare när denne i utövningen av sin tjänst som rektor har ansetts agera olämpligt mot en elev. (Mål nr 2238-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3331-17).

2018-03-26

Fråga om beviskravet vid en begäran om ändring av personuppgifter i folkbokföringsregistret (Mål nr 5905-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3118-16).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Övriga mål

Vad är RSS?