JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål:

I första hand avser Högsta förvaltningsdomstolen att pröva om det föreligger särskilda skäl enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att besluta till det bättre för enskild i mål som rör frågan om det förekommit s.k. osanna fakturor i ett aktiebolags näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III). Beroende på utfallet av den prövningen kan det bli aktuellt att även ta upp frågan om uttag som underinstanserna anser att bolagets företrädare har gjort ska behandlas som lön eller som utdelning från bolaget. (Mål nr 6760--6763-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5009--5012-16).