JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2018-06-26] Högsta förvaltningsdomstolen

Utbetalning av pension från FN:s pensionsfond har beskattats i Sverige.

Utbetalningar från pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar behandlas på olika sätt vid beskattningen. En försäkring är en pensionsförsäkring om den uppfyller vissa villkor i inkomstskattelagen. En livförsäkring som inte uppfyller villkoren för att vara en pensionsförsäkring är en kapitalförsäkring. Utbetalningar från en pensionsförsäkring är skattepliktiga medan utbetalningar från en kapitalförsäkring är skattefria.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om utbetalningar från FN:s pensionsfond skulle anses utbetalda till följd av en pensionsförsäkring. Dessutom prövades bl.a. om bedömningen ändras om utbetalningen utgår i form av ett engångsbelopp.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att pensionsfondens verksamhet utgör försäkringsrörelse enligt svensk rätt och att utbetald pension från fonden utgår på grund av försäkring. Eftersom försäkringen inte meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige eller inom EES är den inte en pensionsförsäkring enligt huvudregeln. För att försäkringen trots det ändock ska klassificeras som en pensionsförsäkring krävs att vissa villkor är uppfyllda, bl.a. ska försäkringen huvudsakligen avse ålderspension. Med hänvisning till ett tidigare rättsfall kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att detta krav var uppfyllt och att det därför var fråga om en pensionsförsäkring. Detta gällde även om den försäkrade valde att ta ut ett engångsbelopp. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att inte någon del av utbetalningarna från pensionsfonden kunde undantas från beskattning.


Bifogade filer:

Mål nr 2690-17


Senast ändrad: 2018-06-26

För mer information kontakta:

Camilla Wernkvist
Justitiesekreterare
08-561 676 00