JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2019-01-31] Högsta förvaltningsdomstolen

Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning.

Den som bedriver skogsbruk kan få avdrag vid beskattningen för belopp som sätts in på ett skogskonto. I gengäld är uttag från skogskontot skattepliktiga. På så sätt kan intäkterna från skogsbruket fördelas över flera år.

När skogsmark går över till en närstående genom arv så får den närstående ta över medel på ett skogskonto utan att beskattning sker. Medlen kommer då i stället att beskattas hos den närstående när han eller hon tar ut dem från kontot. I målet hävdade Skatteverket att ett sådant övertagande förutsätter att dödsboet skiftas under dödsåret.

I domen konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverkets uppfattning saknar stöd såväl i bestämmelsens ordalydelse som i förarbetena. Enligt domstolen finns således ingenting som hindrar att skogskontomedel utan beskattning förs över till en närstående till arvlåtaren även om dödsboet skiftas efter dödsåret.


Bifogade filer:

Mål nr 3592-18


Senast ändrad: 2019-01-31

För mer information kontakta:

Stina Pettersson
Justitiesekreterare
08-561 676 00