JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

[2018-06-07] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt.

Sjukvårdstjänster är enligt mervärdesskattelagen undantagna från skatteplikt. I en ansökan om förhandsbesked har ett bemanningsföretag ställt frågan om undantaget gäller när företaget hyr ut vårdpersonal.

Högsta förvaltningsdomstolen hämtar vägledning för tolkningen av sjukvårdsundantaget från mervärdesskattedirektivet och från EU-domstolens praxis. Enligt artikel 132.1 i direktivet ska medlemsstaterna undanta vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset, bl.a. vård, omsorg och undervisning.

I avgörandet redogörs för EU-domstolens praxis rörande uthyrning av personal till verksamheter inom omsorg och utbildning. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av denna praxis kan dras slutsatsen att en uthyrningstjänst i sig aldrig kan betraktas som sådan sjukhusvård, sjukvård eller sjukvårdande behandling som ska undantas, oavsett vem som är säljare respektive köpare av uthyrningstjänsten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar vidare att det för den bedömningen saknar betydelse vilka åtgärder den uthyrda personalen utför.

Bemanningsföretagets uthyrning av vårdpersonal är alltså inte undantagen från skatteplikt.


Bifogade filer:

Mål nr 7270-17


Senast ändrad: 2018-06-07

För mer information kontakta:

Monika Knutsson
Justitiesekreterare
08-561 676 00