JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

[2017-11-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett regeringsbeslut om att en myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt kan i sig inte betraktas som en oförutsedd omständighet. Undantaget från kravet om annonsering vid en offentlig upphandling på grund av synnerlig brådska har därmed inte ansetts tillämpligt.

En myndighet som bryter mot annonseringskravet i lagen om offentlig upphandling kan påföras upphandlingsskadeavgift. I vissa speciella situationer får dock en upphandlande myndighet tilldela någon kontrakt utan föregående annonsering. Detta får bl.a. ske om det är absolut nödvändigt att tilldela någon ett kontrakt men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten, gör det omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller för ett förfarande med föregående annonsering.
Regeringen tillsatte 2010 en s.k. organisationsutredning för att förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter. I november 2011 gav regeringen utredningen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den nya myndigheten Statens servicecenter skulle kunna inleda sin verksamhet den 1 juni 2012. Den 30 maj 2012 träffade utredningen en överenskommelse med ett konsultföretag om stöd som den nya myndigheten skulle kunna använda sig av inledningsvis.
Statens servicecenter inledde verksamheten den 1 juni 2012 och använde sig inledningsvis av tjänsterna från konsultföretaget.

Konkurrensverket ansåg att konsulttjänsterna inte var korrekt upphandlade eftersom någon annonsering inte hade skett och ansökte därför hos förvaltningsrätten om att Statens servicecenter skulle påföras upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten och även kammarrätten fann dock att det med hänsyn till den av regeringen fastställda tidpunkten för myndighetens bildande hade förelegat en sådan situation som innebar att undantagsbestämmelsen om synnerlig brådska var tillämplig eftersom det varit fråga om omständigheter som inte kunnat förutses av Statens servicecenter.

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet konstaterat att den brådska som uppstått och som inledningsvis medfört behov av konsultjänster för att fullgöra myndighetens uppdrag, berott på den av regeringen bestämda starttidpunkten för myndigheten. Högsta förvaltningsdomstolen har emellertid funnit att ett regeringsbeslut om att en myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt inte i sig kan anses utgöra en oförutsedd omständighet i den mening som avses i undantagsbestämmelsen om synnerlig brådska.

Högsta förvaltningsdomstolen har därför upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till Förvaltningsrätten i Falun för ny handläggning.


Bifogade filer:

Mål nr 4575-15


Senast ändrad: 2017-11-15

För mer information kontakta:

Kristin Persson
Justitiesekreterare
08-561 676 00