JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om vårdbidrag

[2018-04-23] Högsta förvaltningsdomstolen

Personlig assistans som utförts utan att ersättning från stat eller kommun har utgått har inte ansetts utgöra sådant annat samhällsstöd som påverkar rätten till vårdbidrag.

Vårdbidrag är en socialförsäkringsförmån som ska kompensera en förälder för den särskilda tillsyn och vård som ett barn kan behöva på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder.

Det finns även andra ersättningar och stödformer från samhället som kan utgå för att tillgodose ett barns vårdbehov. När Försäkringskassan bedömer en förälders rätt till vårdbidrag ska kassan bortse från vårdbehov hos barnet som tillgodoses genom annat samhällsstöd. Det framgår av bestämmelsen i 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken är exempel på sådant samhällsstöd.

Målet gäller frågan om personlig assistans som utförts utan att ersättning från stat eller kommun har utgått ska anses utgöra sådant annat samhällsstöd som påverkar rätten till vårdbidrag.

HFD uttalade att bestämmelsen i 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska förhindra att samma vårdbehov kompenseras två gånger. I detta ligger att en tillämpning av bestämmelsen förutsätter att stödåtgärder som varit avsedda att täcka samma eller delvis samma behov som vårdbidraget i någon form måste ha utgått från samhällets sida. Enbart det förhållandet att personlig assitans utförts, utan att något beslut om insatsen fattats, kan inte innebära att samhällsstöd utgått i nu aktuell mening.


Bifogade filer:

Mål nr 4804-17


Senast ändrad: 2018-04-23

För mer information kontakta:

Ia Hamlin
Justitiesekreterare
08-561 676 00