JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prejudikat

HFD 2017 ref. 29
Ett ”company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 438-17)

HFD 2017 ref. 28
En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. (Mål nr 4176-15)

HFD 2017 ref. 27
En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans. (Mål nr 1206-16)

HFD 2017 ref. 26
Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag. (Mål nr 3236-16)

HFD 2017 ref. 25
Fråga om tolkning och tillämpning av det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 6608-16)

HFD 2017 ref. 24
Landsting har inte talerätt i mål enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (Mål nr 4095-16)

HFD 2017 ref. 23
Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov. (Mål nr 1893--1895-16)

HFD 2017 ref. 22
Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag. (Mål nr 340-16)

HFD 2017 ref. 21
De krav på tydlighet som ställs på ett föreläggande är väsentligen desamma oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte. (Mål nr 4268-15)

HFD 2017 ref. 20
Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart sam-band med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet. (Mål nr 5311--5312-15)

HFD 2017 ref. 19
Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent. (Mål nr 4063-15)

HFD 2017 ref. 18
Länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift. (Mål nr 2819-16)

HFD 2017 ref. 17
Kapitalvinst vid ett dotterbolags avyttring av teckningsoptioner utgivna av moderbolaget, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, är skattepliktig. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3296-16)

HFD 2017 ref. 16
Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen. (Mål nr 3025-16)

HFD 2017 ref. 15
En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar. (Mål nr 874-16)

HFD 2017 ref. 14
Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungerande marknad, kan marknadsvärdet bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod. (Mål nr 3524-15)

HFD 2017 ref. 13
Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen. (Mål nr 3882-16)

HFD 2017 ref. 12
Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar. (Mål nr 1736-16)

HFD 2017 ref. 11
Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts. (Mål nr 5125-15)

HFD 2017 ref. 10
Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut. (Mål nr 1978-15)

HFD 2017 ref. 9
Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II). (Mål nr 2868-12 och 2847-12)

HFD 2017 ref. 8
Fråga om ersättning som ett bolag erhåller för tjänster som tillhandahålls bolagsägarens tidigare arbetsgivare ska beskattas hos bolagsägaren personligen. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 3826-16)

HFD 2017 ref. 7
Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten. (Mål nr 4716-16)

HFD 2017 ref. 6
Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II). (Mål nr 6963-15 och 6969-15)

HFD 2017 ref. 5
Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt. (Mål nr 1171-16)

HFD 2017 ref. 4
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning. (Mål nr 2310-16)

HFD 2017 ref. 3
En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen. (Mål nr 1615-16)

HFD 2017 ref. 2
Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning. (Mål nr 89-16)

HFD 2017 ref. 1
Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 4163-16)

 
Senast ändrad: 2017-07-21

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet