JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mål enligt socialtjänstlagen

Mål enligt socialtjänstlagen

2017-01-12

Fråga om vilket ansvar en kommun har att ge hjälp till en kvinna med barn som vistas i kommunen och håller sig undan för att undvika avvisning. (Mål nr 1527--1529-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1591--1593-15).

2016-11-29

Fråga om medel, motsvarande extra tillägg till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395), som sparats på bankkonto ska beaktas vid bedömningen av rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). (Mål nr 3236-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1974-15)

2016-11-03

Fråga om tillgång till internet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Om så är fallet uppkommer vidare frågan om bistånd ska ges för kostnad för internetuppkoppling eller om behovet kan tillgodoses genom den handikappersättning som den enskilde erhåller.

(Mål nr 1893-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5418-15)

(Mål nr 1894-16 och 1985-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7228-15 och 7229-15)

2016-03-10

Frågan gäller i vad mån redan förbrukade medel ska påverka beräkningen av normöverskott och därmed rätten till försörjningsstöd. (Mål nr 342--344-16)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Mål enligt socialtjänstlagen

Vad är RSS?