JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2017-05-09

Fråga om det föreligger synnerliga skäl för avslutande av ett pensionssparkonto i förtid. (Mål nr 455-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 447-16)

2017-04-27

Skattskyldigheten för ett handelsbolags inkomster när näringsbetingade andelar i bolaget avyttras under beskattningsåret och säljaren dessförinnan tillgodogjort sig inkomsterna. (Mål nr 421-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6015-15). 

2017-04-07

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser dels frågan om Skatteverket inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut får ompröva ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel, dels frågan om det föreligger förutsättningar för hel eller delvis befrielse från skattetillägget. (Mål nr 2906-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5027-15)

2017-03-13

Partiellt prövningstillstånd såvitt avser frågan när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag enligt bokföringsmässiga grunder ska tas upp som intäkt. (Mål nr 4938--4939-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5214--5215-15)

2017-03-02

Fråga om kravet i 42 kap. 15 a § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) på att inkomstbeskattningen av en utländsk juridisk person ska vara jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag strider mot unionsrätten. (Mål nr 6322-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1836-15)

2017-02-16

Fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av en byggnad med tomträtt. (Mål nr 3148-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5657-15).

2017-01-31

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

2017-01-31

Fråga om det vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete finns förutsättningar för att uppskatta arbetskostnaden till skäligt belopp. (Mål nr 675-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1052-15). 

2016-07-07

Fråga om Forskarskattenämnden vid prövning av en ansökan om skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ta ställning till om arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. (Mål nr 3025-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7571-15)

2016-04-29

Frågan gäller förutsättningarna för avdrag för ingående mervärdesskatt som avser konsultkostnader som uppkommit i anledning av avyttring av dotterbolag. (Mål nr 5311--5312-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10217--10218-14).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Skattemål

Vad är RSS?