JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2017-01-31

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

2017-01-31

Fråga om det vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete finns förutsättningar för att uppskatta arbetskostnaden till skäligt belopp. (Mål nr 675-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1052-15). 

2016-07-07

Fråga om Forskarskattenämnden vid prövning av en ansökan om skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ta ställning till om arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. (Mål nr 3025-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7571-15)

2016-05-31

Fråga om en styrelseledamot - tillika trafikansvarig i företaget - uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter och avgifter för företaget. (Mål nr 1736-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6451-15).

2016-04-29

Frågan gäller förutsättningarna för avdrag för ingående mervärdesskatt som avser konsultkostnader som uppkommit i anledning av avyttring av dotterbolag. (Mål nr 5311--5312-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10217--10218-14).

2016-03-10

Målet gäller dels hur marknadsvärdet för en tjänst som avser uthyrning av en idrottsanläggning ska bestämmas, dels om andra intäkter utöver hyresintäkten kan beaktas vid bedömningen av om tjänsten har tillhandahållits mot en ersättning som understiger marknadsvärdet. (Mål nr 3524-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 36-14)

2013-06-19

Fråga om det är förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till utländskt pensionsförsäkringsbolag. (Mål nr 2847-12 och 2868-12).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Skattemål

Vad är RSS?