JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2017-03-13

Partiellt prövningstillstånd såvitt avser frågan när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag enligt bokföringsmässiga grunder ska tas upp som intäkt. (Mål nr 4938--4939-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5214--5215-15)

2017-03-02

Fråga om kravet i 42 kap. 15 a § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) på att inkomstbeskattningen av en utländsk juridisk person ska vara jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag strider mot unionsrätten. (Mål nr 6322-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1836-15)

2017-02-16

Fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av en byggnad med tomträtt. (Mål nr 3148-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5657-15).

2017-01-31

Fråga om hur arbetskostnaden för ett arbete som utförts till fast pris ska bestämmas vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 5908-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1583-16).

2017-01-31

Fråga om det vid tillämpningen av bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete finns förutsättningar för att uppskatta arbetskostnaden till skäligt belopp. (Mål nr 675-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1052-15). 

2016-07-07

Fråga om Forskarskattenämnden vid prövning av en ansökan om skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ta ställning till om arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. (Mål nr 3025-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7571-15)

2016-04-29

Frågan gäller förutsättningarna för avdrag för ingående mervärdesskatt som avser konsultkostnader som uppkommit i anledning av avyttring av dotterbolag. (Mål nr 5311--5312-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10217--10218-14).

2016-03-10

Målet gäller dels hur marknadsvärdet för en tjänst som avser uthyrning av en idrottsanläggning ska bestämmas, dels om andra intäkter utöver hyresintäkten kan beaktas vid bedömningen av om tjänsten har tillhandahållits mot en ersättning som understiger marknadsvärdet. (Mål nr 3524-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 36-14)

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Skattemål

Vad är RSS?